درخواست مجوز دوره

این فرم برای استفاده مجوز حجم برای نصب در حالت مستقل است. اگر شما به دنبال نصب در حالت Workgroup هستید، مجوز SCP نیاز دارید که باید با فروشنده Olympus تماس بگیرید تا این را برای شما ترتیب دهد.

درباره شما

ضروری! لطفا مشخص کنید.

این باید نام شرکت مشتری باشد که مجوز این مجوز به ثبت می رسد. اگر این اشتباه وارد شده باشد، این درخواست رد خواهد شد.

ضروری! لطفا مشخص کنید.

ضروری! لطفا مشخص کنید.

ضروری! لطفا مشخص کنید.

این باید آدرس شرکت مشتری باشد که مجوز این مجوز به ثبت می رسد. اگر این اشتباه وارد شده باشد، این درخواست رد خواهد شد.

ضروری! لطفا مشخص کنید.

نام فروشنده Olympus که در آن شما محصولات Olympus را خریداری کردید

ضروری! لطفا مشخص کنید.

ضروری! لطفا مشخص کنید.

ضروری! لطفا مشخص کنید.

این آدرس ایمیل برای دریافت یک پاسخ ایمیل اتوماتیک با آدرس بازگشت و برای ارسال گواهی مجوز حجم استفاده می شود.

ورودی نامعتبر است

اگر در مورد صدور مجوز با ما تماس گرفتید، لطفا شماره مرجع SID موجود در ایمیل را وارد کنید

درخواست

ضروری! لطفا مشخص کنید.

توجه داشته باشید: شما باید این پروانه ها را در اختیارتان داشته باشید، بنابراین می توان آنها را برای تکمیل این پروسه به ما ارسال کرد.

.

لطفا تأیید کنید

اگر می خواهید ODMS را به حالت سکوت در حالت مستقل با مجوز حجم بفرستید، بله.

ورودی نامعتبر است

لطفا از هر دستورالعمل خاصی مطلع شوید.

قوانین و مقررات

برای استفاده از این سرویس باید با شرایط و ضوابط ما موافقت کنید.

برای استفاده از این سرویس باید با سیاست حفظ حریم خصوصی خود موافقت کنید.

ورودی نامعتبر است