دستورالعمل ها:
• اگر این کلید معتبر باشد، این ابزار بررسی نخواهد شد زیرا فقط نوع کلید آن را بررسی می کند
• لطفا اطمینان حاصل کنید که ورودی شما درست است تا اطمینان حاصل شود که اطلاعات دقیق در مورد کلید شما داده شده است
یک مثال از یک ورودی معتبر است: RD76-0001-0000-JQ08-L0H4
توجه: هیچ خط تیره نیازی به ورودی نیست، پس از تکمیل فیلد، تب را فشار دهید.
ورودی نامعتبر است

ورودی شما باید یک شماره هگزادسیمال باشد

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است