تعمیر سخت افزار

PRO سرویس

لغزنده
تعمیر سخت افزار

لطفا با مرکز تعمیر ما تماس بگیرید: 00800 67 10 84 00
audio.repair.uk@olympus.eu
* (دوشنبه - پنجشنبه 08:00 - 17:00 | جمعه 08:00 - 15:30)

* اگر قادر به شماره گیری شماره های بین المللی رایگان نیستید. لطفاً از شماره شارژ متناوب استفاده کنید + 44 (0) 1702 616333برای ارائه نرخ های خاص با ارائه دهنده تلفن خود تماس بگیرید.

دوره گارانتی

مورد

دوره زمانی

منطقه

سخت افزار:
"DS" دیکته موبایل
میکروفونهای ثابت "RM"
پدال های پا "RS"

ماه 24

UK

تجهیزات جانبی

ماه 6

UK

لغزنده

در تماس بودن!

عکس 0345 521 8588 UK
عکس 00 44 1582 483320 ROI
عکس 00800 7000 1000 EMEA

لغزنده