ماژول ترانزیت می تواند پیکربندی شده برای باز کردن یک پردازشگر کلمه یا یک قالب سند در راه اندازی، برای کمک به خودکار گردش کار.

ادامه مطلب ...

تنظیمات پخش را می توان سفارشی کرد تا شیوه پخش فایل صوتی را تغییر دهد. سایر توابع مانند خودکار عقب عقب و سرعت پیچاندن می توان پیکربندی کرد.

ادامه مطلب ...

در این مقاله جزئیات نحوه تنظیم نوار Bar را می توان سفارشی کرد.

ادامه مطلب ...

این مقاله از طریق مبانی استفاده از کیت رونویسی Olympus شما می باشد.

ادامه مطلب ...

این مقاله جزئیات نحوه تغییر تنظیمات سوئیچ پایه در ماژول انتقال را توضیح می دهد.

ادامه مطلب ...