سخت افزار

میکروچاپ 100x100 بخش های زیر حاوی راهنما در پیکربندی دستگاه است. این شامل ویژگی هایی مانند: شناسه نویسنده، رمزگذاری، تنظیمات سوئیچ پا، و غیره

دیکته موبایل

DVR Silhouette دیکته موبایل، مدیریت فایل امن، به اشتراک گذاری سریع.

دیکته دسک تاپ

RecMic شبح 100x100 میکروفون ثابت ثابت حرفه ای - RM-4110S، RM-4100S، RM-4000P، RM-4015P، RM-4010P

رونویسی

فتوشاپ 100x100

مقایسه کنترلی رشته کنترل حرفه ای و تجاری فعلی.