مقایسه

مقیاس ها تلاش برای تصمیم گیری که ضبط صدا برای خرید؟ جالب است بدانید چه دامنه های حرفه ای را از محدوده کسب و کار جدا می کند؟ مقایسه ما را در زیر مشاهده کنید.

دیکته موبایل

DVR Silhouette

دیجیتال ضبط صوت حرفه ای و تجاری فعلی را مقایسه کنید.

دیکته دسک تاپ

RecMic شبح 100x100

مقایسه کنونی حرفه ای و کسب و کار محدوده میکروفون ثابت.

رونویسی

فتوشاپ 100x100

مقایسه کنترلی رشته کنترل حرفه ای و تجاری فعلی.

نرم افزار

سیودیت 2 سی دی

مقایسه راه حل های نرم افزاری فعلی حرفه ای و کسب و کار را مقایسه کنید.