اسلاید 1

تغییر سیاههها

نسخه ها ، به روزرسانی ها و تغییرات دیگر محصولات

نرم افزار
ODMS R7

تغییر ODMS R7 تغییر ورود به سیستم برای به روز رسانی و تکه های یادداشت انتشار.

ODMS R6

تغییر ODMS R6 تغییر ورود به سیستم برای به روز رسانی و تکه های یادداشت انتشار.

DSS Player Standard

دگمه تغییر DSS Player Standard برای به روز رسانی و تکه های یادداشت های انتشار را مشاهده کنید.

DSS Player برای مک

DSS Player for Mac را برای تغییرات و تکه های یادداشت های انتشار مشاهده کنید.

شانس

مشاهده تغییرات ODDS را برای به روز رسانی یادداشت انتشار.

RCT

مشاهده تغییرات RCT برای به روز رسانی یادداشت انتشار.

با ما تماس بگیرید Parralax
با ما در تماس باشید

خدمات:

اعداد خاص منطقه
enbghrcsdanlfifrkadeelhugaitjanofaplptruessvcy