اگر سؤالی دارید ، ما هنوز در دسترس هستیم تا در این مواقع نامشخص به شما کمک کنیم.
لغزنده

تغییر سیاههها

نسخه ها ، به روزرسانی ها و تغییرات دیگر محصولات

لغزنده
دیکته موبایل

سیاهههای مربوط به ضبط کننده های ضبط تلفن همراه، نشان دادن تاریخ انتشار، به روز رسانی و سایر تغییرات محصول را تغییر دهید.

دیکته دسک تاپ

سیاهههای مربوط به ضبط کننده ضبط دسکتاپ را تغییر داده و تاریخ انتشار، به روز رسانی و سایر تغییرات محصول را نشان می دهد.

لغزنده

در تماس بودن!

عکس 0345 521 8588 UK
عکس 00 44 1582 483320 ROI
عکس 00800 7000 1000 EMEA

لغزنده