دانلود

حرفه ای - سازگار - کارآمد

لغزنده

مشتری

مشتری
نرم افزار SIDE CLIENT -

ماژول های دیکته و رونویسی یک تجربه کاربری بصری و پیشرفته را ارائه می دهند. ساده ، سریع و کارآمد از گفتار به متن. برای مجوزهایی که با RD66 یا RT66 شروع می شوند.

نمایش دادن:

ODMS 6.4 محبوب

پرتاب کننده بسته به کلید / نوع مجوز وارد شده در هنگام نصب ، ماژول Dictation / Transcription را در حالت مستقل یا حالت کارگروه نصب می کند. برای مجوزهایی که با RD66 یا RT66 شروع می شوند.

در تماس بودن!

عکس 0345 521 8588 UK
عکس 00 44 1582 483320 ROI
عکس 00800 7000 1000 EMEA

لغزنده