مشتری

مشتری
نرم افزار SIDE CLIENT -

ماژول های دیکته و رونویسی یک تجربه کاربری بصری و پیشرفته را ارائه می دهند. ساده ، سریع و کارآمد از گفتار به متن. برای مجوزهایی که با RD66 یا RT66 شروع می شوند.

نمایش دادن:

ODMS 6.4 محبوب

پرتاب کننده بسته به کلید / نوع مجوز وارد شده در هنگام نصب ، ماژول Dictation / Transcription را در حالت مستقل یا حالت کارگروه نصب می کند. برای مجوزهایی که با RD66 یا RT66 شروع می شوند.