پچ های

پچ های
بهبود عملکرد و عملکرد -

تحقیق و توسعه Olympus به طور خستگی ناپذیر به منظور توسعه و نوآوری مستمر انجام می شود.

نمایش دادن:

ODMS 7.2.0 پچ 6 جدید های

پچ 0006

  • انتقال پرونده WiFi از DS-9500 به رایانه از طریق بارگیری بی سیم ممکن است موفقیت آمیز نباشد.
  • برخی از دستورات اژدها در هنگام تشخیص گفتار تشخیص داده نمی شوند.
  • کلیدهای میانبر برای Home، End و قالب بندی متن (Bold، Italic و Underline) به درستی کار نمی کنند.