دانلود

حرفه ای - سازگار - کارآمد

لغزنده

پچ های

پچ های
بهبود عملکرد و عملکرد -

تحقیق و توسعه Olympus به طور خستگی ناپذیر به منظور توسعه و نوآوری مستمر انجام می شود.

نمایش دادن:

پچ 0005

  • مسئله را حل می کند که در هنگام اتصال دستگاه ممکن است نتواند DVR ها را شناسایی کند.
  • مسئله ای را که فایل های صوتی را نمی توان از فایل ODMS File> Export منوی صادر کرد، رفع کرد.

در تماس بودن!

عکس 0345 521 8588 UK
عکس 00 44 1582 483320 ROI
عکس 00800 7000 1000 EMEA

لغزنده