پچ های

پچ های
بهبود عملکرد و عملکرد -

تحقیق و توسعه Olympus به طور خستگی ناپذیر به منظور توسعه و نوآوری مستمر انجام می شود.

نمایش دادن:

پچ 0001

  • یک مسئله را حل می کند که DSS Player Standard 2.1.0 هنگامی که RS-27 / 28 با یک کابل سریال متصل می شود شروع نمی کند.
  • پچ 0006
    • یک مسئله را حل کرد که در آن یک فایل DSS ایجاد شده توسط SPS / Grundig قابل حذف / انتقال نیست و تغییر وضعیت فایل در DSS Player Standard پذیرفته نشده است.