اگر سؤالی دارید ، ما هنوز در دسترس هستیم تا در این مواقع نامشخص به شما کمک کنیم.
لغزنده

دانلود

حرفه ای - سازگار - کارآمد

لغزنده

پچ های

پچ های
بهبود عملکرد و عملکرد -

تحقیق و توسعه Olympus به طور خستگی ناپذیر به منظور توسعه و نوآوری مستمر انجام می شود.

نمایش دادن:

پچ 0001

  • یک مسئله را حل می کند که DSS Player Standard 2.1.0 هنگامی که RS-27 / 28 با یک کابل سریال متصل می شود شروع نمی کند.
  • پچ 0006
    • یک مسئله را حل کرد که در آن یک فایل DSS ایجاد شده توسط SPS / Grundig قابل حذف / انتقال نیست و تغییر وضعیت فایل در DSS Player Standard پذیرفته نشده است.

در تماس بودن!

عکس 0345 521 8588 UK
عکس 00 44 1582 483320 ROI
عکس 00800 7000 1000 EMEA

لغزنده