اگر سؤالی دارید ، ما هنوز در دسترس هستیم تا در این مواقع نامشخص به شما کمک کنیم.
لغزنده

دانلود

حرفه ای - سازگار - کارآمد

لغزنده

DSS Player Standard

DSS Player Standard

DSS Player Standard اجازه می دهد تا کاربران را به سازماندهی و بایگانی دیکته و فایل های رونویسی را به روش ساده است. این نرم افزار برای کاربران فردی به دفاتر کوچک طراحی شده است.

مشتری نرم افزار جانبی CLIENT SIDE - ماژول های دیکته و رونویسی تجربه کاربری بصری را ارائه می دهند. ساده و کارآمد ، از گفتار تا متن. برای مجوزهایی که با SD26 ، ST26 ، SD11 یا ST11 شروع می شوند.
پچ های ارتقاء قابلیت و عملکرد - Olympus تحقیق و توسعه کار خستگی ناپذیر برای ارائه به طور مداوم توسعه و نوآوری.

در تماس بودن!

عکس 0345 521 8588 UK
عکس 00 44 1582 483320 ROI
عکس 00800 7000 1000 EMEA

لغزنده