مشتری

مشتری

یک تجربه کاربری بصری، اجازه ضبط، پخش، سازماندهی و ویرایش فایل های صوتی را می دهد.

نمایش دادن:
  • پشتیبانی از Mac OS Mojave 10.14 اضافه شده است
  • بهینه شده برای Macintosh 64 بیتی.
  • پشتیبانی از Mac OS Mojave 10.14 اضافه شده است
  • بهینه شده برای Macintosh 64 بیتی.
  • پشتیبانی از دستگاه DS-9500 / 9000 اضافه شده است.
  • پشتیبانی از DS-2600 اضافه شده است
  • پشتیبانی از دامنه RecMic II اضافه شده است.