مشتری

مشتری

یک تجربه کاربری بصری، اجازه ضبط، پخش، سازماندهی و ویرایش فایل های صوتی را می دهد.

نمایش دادن:

بروزرسانی شامل پیشرفت های زیر است:

  • پشتیبانی از macOS Catalina 10.15

بروزرسانی شامل پیشرفت های زیر است:

  • پشتیبانی از macOS Catalina 10.15
  • پشتیبانی از دستگاه DS-9500 / 9000 اضافه شده است.
  • پشتیبانی از DS-2600 اضافه شده است
  • پشتیبانی از دامنه RecMic II اضافه شده است.