رونویسی

رونویسی

فقط گوش دادن به اندازه کافی نیست -

رونویسی سریع نتیجه همکاری کارآمد، کیفیت صدای عالی و کنترل پخش راحت است.