میکروفون ثابت

میکروفون ثابت
بهره برداری از سرعت سخنرانی در میز خود -

دیکته حرفه ای با بهترین کیفیت ضبط و قابلیت استفاده می شود. با محتوای رونویسی شده شما به پایان می رسد.

RecMic II سری RM-4000P / RM4010P / RM-4015P / RM-4100S / RM-4110S
RecMic (سری DR) DR-1200 / DR-2100 / DR-2200 / DR-2300