دانلود

حرفه ای - سازگار - کارآمد

لغزنده

دیکته موبایل

دیکته موبایل

فایل های متفرقه برای ضبط صوت دیجیتال Olympus Professional.

نمایش دادن:

فایل ODI.bin برای DS-9500 که اسلات کارت SD را غیرفعال کرده و دستگاه را به یک کلاس ذخیره سازی (همه تنظیمات دیگر به طور پیش فرض) را تنظیم می کند.

فایل ODI.bin برای DS-9000 که اسلات کارت SD را غیرفعال کرده و دستگاه را به یک کلاس ذخیره سازی (همه تنظیمات دیگر به طور پیش فرض) را تنظیم می کند.

فایل ODI.bin برای DS-9500 که ویژگی powerave را غیرفعال کرده و زمان روشنایی را به 5 دقیقه تنظیم می کند (همه تنظیمات دیگر به طور پیش فرض).

در تماس بودن!

عکس 0345 521 8588 UK
عکس 00 44 1582 483320 ROI
عکس 00800 7000 1000 EMEA

لغزنده