متفرقه

متفرقه

فایلهای متفرقه...

سازندگان کتابخانه COM کتابخانه های COM توسط Olympus و همکاران خود برای اضافه کردن پشتیبانی از سخت افزار Olympus به نرم افزار استفاده می شوند.
فایل های صوتی نمونه فایل های صوتی در فرمت های مختلف فایل برای تظاهرات و تست.
دیکته موبایل فایل های متفرقه برای ضبط صوت دیجیتال Olympus Professional.