DS-7000

DS-7000

دیکته حرفه ای هرگز چنان قدرتمند و ساده نیست. DS-7000 به بالاترین نیازهای مورد نیاز دیکتاتوری کسب و کار رضایت می دهد. واحد های با دوام و فلز با صفحه نمایش بزرگ روی صفحه نمایش رنگی، بهترین استفاده را با حداکثر کیفیت ضبط می کنند. با تشکر از حفاظت از PIN، 256 بیت DSS Pro رمزگذاری داده در زمان واقعی و پیشگیری از اطلاعات، حتی فایل های حساس باقی می ماند در همه زمان ها امن است.

دستگاه سوئیچ کشویی حرفه ای، نسل 6.

نمایش دادن:

رفع مسائل زیر:

  • وقتی یک کاربر پاک کردن جزئی برای فایل رمزگذاری بیت 256 را در حالت QP اجرا می کند، یخ می زند.
  • هنگامی که یک کاربر اجرای REV را در ابتدای یک فایل اجرا می کند، به انتهای فایل می رود.

رفع مسائل زیر:

  • وقتی یک کاربر پاک کردن جزئی برای فایل رمزگذاری بیت 256 را در حالت QP اجرا می کند، یخ می زند.
  • هنگامی که یک کاربر اجرای REV را در ابتدای یک فایل اجرا می کند، به انتهای فایل می رود.

رفع مسائل زیر:

  • وقتی یک کاربر پاک کردن جزئی برای فایل رمزگذاری بیت 256 را در حالت QP اجرا می کند، یخ می زند.
  • هنگامی که یک کاربر اجرای REV را در ابتدای یک فایل اجرا می کند، به انتهای فایل می رود.