سری RM

سری RM

Firmware برای مدل های زیر اعمال می شود: RM-4000P / RM4010P / RM-4015P / RM-4100S / RM-4110S

نمایش دادن:

این به روز رسانی رفع اشکال با میکروفون ضبط نمی پس از PC از راه اندازی مجدد و یا از حالت خواب بهبود یافته است.

این به روز رسانی رفع اشکال با میکروفون ضبط نمی پس از PC از راه اندازی مجدد و یا از حالت خواب بهبود یافته است.

این به روز رسانی رفع اشکال با میکروفون ضبط نمی پس از PC از راه اندازی مجدد و یا از حالت خواب بهبود یافته است.