Οδηγίες:
• Αυτό το εργαλείο δεν θα ελέγξει εάν το κλειδί είναι έγκυρο, καθώς ελέγχει μόνο τον τύπο του κλειδιού που είναι
• Βεβαιωθείτε ότι η εισαγωγή σας είναι σωστή για να βεβαιωθείτε ότι έχετε δώσει ακριβείς πληροφορίες σχετικά με το κλειδί σας
Ένα παράδειγμα μιας έγκυρης εισόδου είναι: RD76-0001-0000-JQ08-L0H4
Σημείωση: Δεν χρειάζεται να εισάγετε παύλες, πατήστε την καρτέλα όταν ολοκληρωθεί το πεδίο.
Invalid Input

Η είσοδό σας πρέπει να είναι δεκαεξαδική

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input