Slide 1

Polisi Preifatrwydd a Chwcis

Y Did Cyfreithiol

Polisi Preifatrwydd a Chwcis

 

1. Cyflwyniad

1.1 Rydym wedi ymrwymo i ddiogelu preifatrwydd ymwelwyr a defnyddwyr gwasanaeth Olympus Professional Dictation Support (OPDS).

1.2 Mae'r polisi hwn yn berthnasol lle rydym yn gweithredu fel prosesydd data mewn perthynas â data personol ymwelwyr OPDS a defnyddwyr gwasanaeth; mewn geiriau eraill, lle rydym yn pennu dibenion a dulliau prosesu'r data personol hwnnw.

1.3 Rydym yn defnyddio cwcis ar ein gwefan. I'r graddau nad yw'r cwcis hynny'n hollol angenrheidiol ar gyfer darparu gwefan a gwasanaethau OPDS, byddwn yn gofyn i chi gydsynio i'n defnydd o gwcis pan fyddwch chi'n ymweld â'n gwefan gyntaf.

1.4 Mae ein gwefan yn ymgorffori rheolaethau preifatrwydd sy'n effeithio ar sut y byddwn yn prosesu eich data personol. Drwy ddefnyddio'r rheolaethau preifatrwydd, gallwch nodi a hoffech dderbyn cyfathrebiadau marchnata uniongyrchol. Gallwch chi gael mynediad i'r rheolaethau preifatrwydd trwy https://www.opdsupport.com/user-profile

1.5 Yn y polisi hwn, mae "ni", "ni" ac "ein" yn cyfeirio at y rheolwr data fel OM Digital Solutions a'r prosesydd data fel OPDS. Am ragor o wybodaeth amdanom ni, gweler Adran 19.

 

2. Sut rydym yn defnyddio'ch data personol

2.1 Yn yr Adran hon 2 rydym wedi nodi:

(a) y categorïau cyffredinol o ddata personol y gallwn brosesu;

(b) yn achos data personol nad oeddem yn ei gael yn uniongyrchol oddi wrthych, ffynhonnell a chategorïau penodol y data hwnnw;

(c) y dibenion y gallwn brosesu data personol ar eu cyfer; a

(ch) canolfannau cyfreithiol y brosesu.

2.2 Gallwn brosesu data am eich defnydd o'n gwefan a'n gwasanaethau ("data defnydd"). Gall y data defnydd gynnwys eich cyfeiriad IP, lleoliad daearyddol, math o borwr a fersiwn, system weithredu, ffynhonnell atgyfeirio, hyd yr ymweliad, golygfeydd tudalennau a llwybrau llywio gwefan, yn ogystal â gwybodaeth am amseriad, amlder a phatrwm defnydd eich gwasanaeth. Ffynhonnell y data defnydd yw ein system olrhain dadansoddiadau. Gellir prosesu'r data defnydd hwn at ddibenion dadansoddi'r defnydd o'r wefan a'r gwasanaethau. Y sail gyfreithiol ar gyfer y prosesu hwn yw caniatâd NEU ein buddiannau cyfreithlon, sef monitro a gwella ein gwefan a'n gwasanaethau.

2.3 Gallwn brosesu eich data cyfrif ("data cyfrif"). Efallai y bydd y data cyfrif yn cynnwys eich enw a'ch cyfeiriad e-bost. Ffynhonnell y data cyfrif yw chi neu'ch Cyflogwr, Gweithwyr, Cwsmeriaid, Cwsmeriaid Posibl, Tanysgrifwyr, Proseswyr, Asiantau Awdurdodedig, neu Unigolion Cyswllt. Gellir prosesu'r data cyfrif at ddibenion gweithredu ein gwefan, darparu ein gwasanaethau, sicrhau diogelwch ein gwefan a'n gwasanaethau, cynnal ategolion o'n cronfeydd data a chyfathrebu â chi. Y sail gyfreithiol ar gyfer y prosesu hwn yw caniatâd NEU ein buddiannau cyfreithlon, sef gweinyddu ein gwefan a'n busnes yn gywir NEU berfformiad contract rhyngoch chi a ni a / neu gymryd camau, ar eich cais, i ymrwymo i gontract o'r fath.

2.4 Gallwn brosesu eich gwybodaeth a gynhwysir yn eich proffil personol ar ein gwefan ("data proffil"). Gall y data proffil gynnwys eich enw, cyfeiriad, rhif ffôn, cyfeiriad e-bost, lluniau proffil, salutation (statws rhyw / perthynas) a manylion cyflogaeth. Gellir prosesu'r data proffil er mwyn galluogi a monitro eich defnydd o'n gwefan a'n gwasanaethau. Y sail gyfreithiol ar gyfer y prosesu hwn yw caniatâd NEU ein buddiannau cyfreithlon, sef gweinyddu ein gwefan a'n busnes yn gywir NEU berfformiad contract rhyngoch chi a ni a / neu gymryd camau, ar eich cais, i ymrwymo i gontract o'r fath.

2.5 Gallwn brosesu eich data personol a ddarperir yn ystod y defnydd o'n gwasanaethau ("data gwasanaeth"). Gall data'r gwasanaeth gynnwys data sain, data biometrig (olion bysedd, wyneb, retina), cynnwys cyfathrebu (e-bost, sganiau, ac ati) Data Gwirio Credyd, dosbarthiad cwsmeriaid / cyflenwyr, ystadegau Cwsmer, data Cwsmeriaid / meistr Defnyddiwr (Taladwy / Derbyniadwy), Data cyflogaeth (enw'r cwmni, cyfeiriad, ac ati), Data lleoliad Geo, Data ymgyrch farchnata, Enw, Data cylchlythyr (cyfeiriad post, cyfraddau clicio, cyfraddau agor ayyb), Data poll poll, Gwybodaeth archebu , gwybodaeth anfoneb), data llun a fideo, data meistr cyflenwyr, data Olrhain (Cwcis, Olrhain Wi-Fi ac ati) a Data Defnydd (cyfeiriad IP, logio, cofnod ffôn). Ffynhonnell y data gwasanaeth ydych chi neu'ch Cyflogwr, Gweithwyr, Cwsmeriaid, Cwsmeriaid Posibl, Tanysgrifwyr, Proseswyr, Asiantau Awdurdodedig, neu Unigolion Cyswllt. Gellir prosesu data'r gwasanaeth at ddibenion gweithredu ein gwefan, darparu ein gwasanaethau, sicrhau diogelwch ein gwefan a'n gwasanaethau, cynnal ategolion o'n cronfeydd data a chyfathrebu â chi. Y sail gyfreithiol ar gyfer y prosesu hwn yw caniatâd NEU ein buddiannau cyfreithlon, sef gweinyddu ein gwefan a'n busnes yn gywir NEU berfformiad contract rhyngoch chi a ni a / neu gymryd camau, ar eich cais, i ymrwymo i gontract o'r fath.

2.6 Efallai y byddwn yn prosesu gwybodaeth yr ydych yn ei bostio i'w gyhoeddi ar ein gwefan neu drwy ein gwasanaethau ("data cyhoeddi"). Gellir prosesu'r data cyhoeddi er mwyn galluogi cyhoeddi a gweinyddu ein gwefan a'n gwasanaethau. Y sail gyfreithiol ar gyfer y prosesu hwn yw caniatâd NEU ein buddiannau cyfreithlon, sef gweinyddu ein gwefan a'n busnes yn gywir NEU berfformiad contract rhyngoch chi a ni a / neu gymryd camau, ar eich cais, i ymrwymo i gontract o'r fath.

2.7 Efallai y byddwn yn prosesu gwybodaeth a gynhwysir mewn unrhyw ymholiad a gyflwynwch inni ynghylch nwyddau a / neu wasanaethau ("data ymholiad"). Gellir prosesu data'r ymchwiliad at ddibenion cynnig, marchnata a gwerthu nwyddau a / neu wasanaethau perthnasol i chi. Y sail gyfreithiol ar gyfer y prosesu hwn yw caniatâd.

2.8 Efallai y byddwn yn prosesu gwybodaeth yn ymwneud â'n perthnasoedd cwsmeriaid, gan gynnwys gwybodaeth cyswllt cwsmeriaid ("data perthynas â chwsmeriaid"). Gall y data perthynas â chwsmeriaid gynnwys eich enw, eich cyflogwr, eich teitl neu rôl eich swydd, eich manylion cyswllt, a'r wybodaeth a geir mewn cyfathrebiadau rhyngom ni a'ch Cyflogwr, Gweithwyr, Cwsmeriaid, Cwsmeriaid Posibl, Tanysgrifwyr, Proseswyr, Asiantau Awdurdodedig, neu Personau Cyswllt. Ffynhonnell y data perthynas cwsmeriaid yw chi neu'ch Cyflogwr, Gweithwyr, Cwsmeriaid, Cwsmeriaid Posibl, Tanysgrifwyr, Proseswyr, Asiantau Awdurdodedig, neu Unigolion Cyswllt. Gellir prosesu'r data perthynas â chwsmeriaid at ddibenion rheoli ein perthynas â chwsmeriaid, cyfathrebu â chwsmeriaid, cadw cofnodion o'r cyfathrebiadau hynny a hyrwyddo ein cynnyrch a'n gwasanaethau i gwsmeriaid. Y sail gyfreithiol ar gyfer y prosesu hwn yw caniatâd NEU ein buddiannau cyfreithlon, sef rheoli ein perthnasoedd cwsmeriaid yn gywir.

2.9 Efallai y byddwn yn prosesu gwybodaeth yn ymwneud â thrafodion, gan gynnwys prynu nwyddau a gwasanaethau, eich bod yn ymuno â ni a / neu trwy ein gwefan ("data trafodion"). Gall y data trafod gynnwys eich manylion cyswllt, manylion eich cerdyn a manylion y trafodiad. Gellir prosesu'r data trafodion at ddibenion cyflenwi'r nwyddau a'r gwasanaethau a brynwyd a chadw cofnodion priodol o'r trafodion hynny. Y sail gyfreithiol ar gyfer y prosesu hwn yw perfformiad contract rhyngoch chi a ni a / neu gymryd camau, ar eich cais, i ymrwymo i gytundeb o'r fath a'n buddiannau cyfreithlon, sef gweinyddu ein gwefan a'n busnes.

2.10 Efallai y byddwn yn prosesu'r wybodaeth a roddwch atom er mwyn tanysgrifio i'n hysbysiadau a / neu gylchlythyrau e-bost ("data hysbysu"). Gellir prosesu'r data hysbysu at ddibenion anfon y hysbysiadau a / neu'r cylchlythyrau perthnasol atoch. Y sail gyfreithiol ar gyfer y prosesu hwn yw caniatâd NEU perfformiad contract rhyngoch chi a ni a / neu gymryd camau, ar eich cais, i ymrwymo i gontract o'r fath.

2.11 Efallai y byddwn yn prosesu gwybodaeth sydd wedi'i gynnwys yn neu sy'n ymwneud ag unrhyw gyfathrebu yr ydych yn ei anfon atom ("data gohebiaeth"). Gall y data gohebiaeth gynnwys y cynnwys cyfathrebu a'r metadata sy'n gysylltiedig â'r cyfathrebu. Bydd ein gwefan yn cynhyrchu'r metadata sy'n gysylltiedig â chyfathrebu a wneir gan ddefnyddio ffurflenni cyswllt y wefan. Gellir prosesu'r data gohebiaeth at ddibenion cyfathrebu â chi a chadw cofnodion. Y sail gyfreithiol ar gyfer y prosesu hwn yw ein buddiannau cyfreithlon, sef gweinyddu ein gwefan yn gywir a busnes a chyfathrebu â defnyddwyr.

2.12 Efallai y byddwn yn prosesu gwybodaeth ynghylch cynnyrch caledwedd a meddalwedd gorchmynion Olympus. Gall y data hwn gynnwys rhifau fersiwn, allweddi trwyddedau, modelau a data amgylcheddol. Ffynhonnell y data hwn yw chi neu'ch Cyflogwr, Gweithwyr, Cwsmeriaid, Cwsmeriaid Posibl, Tanysgrifwyr, Proseswyr, Asiantau Awdurdodedig, neu Unigolion Cyswllt. Gellir prosesu'r data hwn ar gyfer gwasanaethau cymorth technegol. Y sail gyfreithiol ar gyfer y prosesu hwn yw caniatâd NEU ein buddiannau cyfreithlon, sef darparu cymorth technegol NEU perfformiad contract rhyngoch chi a ni a / neu gymryd camau, ar eich cais, i ymrwymo i gontract o'r fath.

2.13 Gallwn brosesu unrhyw un o'ch data personol a nodir yn y polisi hwn lle bo angen ar gyfer sefydlu, ymarfer neu amddiffyn hawliadau cyfreithiol, boed hynny mewn achos llys neu mewn gweithdrefn weinyddol neu y tu allan i'r llys. Y sail gyfreithiol ar gyfer y prosesu hwn yw ein buddiannau cyfreithlon, sef amddiffyn a phethau ein hawliau cyfreithiol, eich hawliau cyfreithiol a hawliau cyfreithiol eraill.

2.14 Gallwn brosesu unrhyw un o'ch data personol a nodir yn y polisi hwn lle bo angen er mwyn sicrhau neu gynnal a chadw yswiriant, rheoli risgiau, neu gael cyngor proffesiynol. Y sail gyfreithiol ar gyfer y prosesu hwn yw ein buddiannau cyfreithlon, sef amddiffyn ein busnes yn briodol yn erbyn risgiau.

2.15 Yn ychwanegol at y dibenion penodol y gallwn brosesu eich data personol a nodir yn yr Adran 2 hon, efallai y byddwn hefyd yn prosesu unrhyw ddata personol lle mae angen prosesu o'r fath i gydymffurfio â rhwymedigaeth gyfreithiol yr ydym yn ddarostyngedig iddo, neu i ddiogelu eich buddiannau hanfodol neu fuddiannau hanfodol rhywun arall.

2.16 Peidiwch â chyflenwi unrhyw ddata personol unrhyw berson arall inni, oni bai ein bod yn eich annog i wneud hynny.

 

3. Gwneud penderfyniadau awtomataidd

3.1 Byddwn yn defnyddio'ch data personol at ddibenion gwneud penderfyniadau awtomataidd mewn perthynas â hyfforddiant a holiaduron.

3.2 Bydd y broses benderfynu awtomatig hon yn golygu marcio canlyniadau'r cyflwyniad.

3.3 Mae arwyddocâd a chanlyniadau posibl y broses benderfynu awtomataidd hon i gyrraedd / heb gyflawni'r achrediad priodol.

 

4. Darparu eich data personol i eraill

4.1 Efallai y byddwn yn datgelu eich data personol i unrhyw aelod o'n grŵp cwmnïau (mae hyn yn golygu ein is-gwmnïau, ein cwmni daliad terfynol a'i holl is-gwmnïau) i'r graddau y bo'n rhesymol angenrheidiol at y dibenion, ac ar y canolfannau cyfreithiol, a nodir yn y polisi hwn.

4.2 Efallai y byddwn yn datgelu eich data personol i'n hyswirwyr a / neu gynghorwyr proffesiynol i'r graddau y bo'n rhesymol angenrheidiol at ddibenion cael neu gynnal a chadw yswiriant, rheoli risgiau, cael cyngor proffesiynol, neu sefydlu, ymarfer neu amddiffyn hawliadau cyfreithiol, boed yn achos llys neu mewn gweithdrefn weinyddol neu y tu allan i'r llys.

4.3 Gall ein darparwyr gwasanaethau talu, Barclaycard, American Express a PayPal ymdrin â thrafodion ariannol sy'n ymwneud â'n gwefan a'n gwasanaethau. Byddwn yn rhannu data trafodion gyda'n darparwyr gwasanaethau talu yn unig i'r graddau y mae eu hangen at ddibenion prosesu'ch taliadau, ad-dalu taliadau o'r fath a delio â chwynion ac ymholiadau sy'n ymwneud â thaliadau ac ad-daliadau o'r fath. Gallwch ddod o hyd i wybodaeth am bolisïau ac arferion preifatrwydd darparwyr gwasanaethau talu yn:

(A) https://www.barclaycard.co.uk

(B) https://www.americanexpress.com

(C) https://www.paypal.com

4.4 Efallai y byddwn yn datgelu eich data ymholiad i un neu ragor o'r cyflenwyr trydan parti a ddewiswyd yn nwyddau a gwasanaethau a ddynodwyd ar ein gwefan er mwyn eu galluogi i gysylltu â chi fel y gallant gynnig, marchnata a gwerthu i chi nwyddau a / neu wasanaethau perthnasol . Bydd pob trydydd parti o'r fath yn gweithredu fel rheolwr data mewn perthynas â data'r ymchwiliad yr ydym yn ei gyflenwi iddo; ac ar ôl cysylltu â chi, bydd pob trydydd parti o'r fath yn rhoi copi ohono o'i bolisi preifatrwydd ei hun i chi, a fydd yn rheoli defnydd y trydydd parti hwnnw o'ch data personol.

4.5 Yn ogystal â'r datgeliadau penodol o ddata personol a nodir yn yr Adran hon 4, efallai y byddwn yn datgelu eich data personol os oes angen datgeliad o'r fath i gydymffurfio â rhwymedigaeth gyfreithiol yr ydym yn ddarostyngedig iddo, neu er mwyn gwarchod eich buddiannau hanfodol neu'r hanfodol buddiannau person naturiol arall. Efallai y byddwn hefyd yn datgelu eich data personol os oes angen datgeliad o'r fath ar gyfer sefydlu, ymarfer neu amddiffyn hawliadau cyfreithiol, boed hynny mewn achos llys neu mewn gweithdrefn weinyddol neu y tu allan i'r llys.

 

5. Trosglwyddiadau rhyngwladol eich data personol

5.1 Yn yr Adran hon 5, rydym yn darparu gwybodaeth am yr amgylchiadau y gellir trosglwyddo'ch data personol i wledydd y tu allan i'r Ardal Economaidd Ewropeaidd (AEE).

5.2 Mae gennym swyddfeydd a chyfleusterau yn Japan, America, y Dwyrain Canol, De Affrica, Rwsia ac Awstralia. Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi gwneud "penderfyniad digonolrwydd" mewn perthynas â chyfreithiau diogelu data pob un o'r gwledydd hyn. Bydd trosglwyddiadau i bob un o'r gwledydd hyn yn cael eu hamddiffyn gan ddulliau diogelu priodol, sef defnyddio cymalau diogelwch data safonol a fabwysiadwyd neu a gymeradwywyd gan y Comisiwn Ewropeaidd.

5.3 Mae'r cyfleusterau cynnal ar gyfer ein gwefan wedi'u lleoli yn y Deyrnas Unedig.

5.4 Mae ein grŵp o gwmnïau wedi ei leoli yn yr AEE, Japan, America, y Dwyrain Canol, De Affrica, Rwsia ac Awstralia. Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi gwneud "penderfyniad digonolrwydd" mewn perthynas â chyfreithiau diogelu data pob un o'r gwledydd hyn. Bydd trosglwyddiadau i bob un o'r gwledydd hyn yn cael eu hamddiffyn gan ddulliau diogelu priodol, sef defnyddio cymalau diogelwch data safonol a fabwysiadwyd neu a gymeradwywyd gan y Comisiwn Ewropeaidd.

5.5 Rydych yn cydnabod y gall data personol y byddwch chi'n ei gyflwyno i'w gyhoeddi trwy ein gwefan neu wasanaethau fod ar gael, drwy'r rhyngrwyd, ar draws y byd. Ni allwn atal pobl rhag defnyddio data personol o'r fath (neu gamddefnyddio).

 

6. Cadw a dileu data personol

6.1 Mae'r Adran hon 6 yn nodi ein polisïau a'n gweithdrefnau gweithdrefn cadwraeth data, sydd wedi'u cynllunio i helpu i sicrhau ein bod yn cydymffurfio â'n rhwymedigaethau cyfreithiol mewn perthynas â chadw a dileu data personol.

6.2 Ni chaiff data personol yr ydym yn ei brosesu at unrhyw ddiben neu ddibenion ei gadw am gyfnod hwy nag sy'n angenrheidiol at y diben hwnnw neu'r dibenion hynny.

6.3 Byddwn yn cadw eich data personol cyhyd â'ch bod yn tanysgrifiwr cofrestredig neu'n ddefnyddiwr o'n cynhyrchion, neu cyhyd â bod gennym ddiben busnes arall i wneud hynny ac, ar ôl hynny, am ddim mwy nag sy'n ofynnol neu a ganiateir yn ôl y gyfraith, neu Polisi Cadw Cofnodion, yn rhesymol angenrheidiol at ddibenion adrodd a chysoni mewnol, neu i roi adborth neu wybodaeth i chi y gallech ofyn amdani.

6.4 Er gwaethaf darpariaethau eraill yr Adran hon 6, efallai y byddwn yn cadw eich data personol os oes angen cadw'r fath ar gyfer cydymffurfio â rhwymedigaeth gyfreithiol yr ydym yn ddarostyngedig iddo, neu er mwyn gwarchod eich buddiannau hanfodol neu fuddiannau hanfodol rhywun arall.

 

7. Diogelwch data personol

7.1 Byddwn yn cymryd rhagofalon technegol a threfniadol priodol i sicrhau eich data personol ac i atal colli, camddefnyddio neu newid eich data personol.

7.2 Byddwn yn storio'ch holl ddata personol ar weinyddion diogel, cyfrifiaduron personol a dyfeisiau symudol, ac mewn systemau cadw cofnodion llaw diogel.

7.3 Bydd data sy'n ymwneud â'ch ymholiadau a thrafodion ariannol sy'n cael ei anfon o'ch porwr gwe i'n gweinyddwr gwe, neu o'n gweinydd we i'ch porwr gwe, yn cael ei warchod gan ddefnyddio technoleg amgryptio.

7.4 Rydych yn cydnabod bod trosglwyddo data heb ei grybwyll (neu sydd heb ei amgryptio'n ddigonol) dros y rhyngrwyd yn anhepgor yn ansicr, ac ni allwn warantu diogelwch data a anfonir dros y rhyngrwyd.

7.5 Dylech sicrhau nad yw eich cyfrinair yn agored i ddyfalu, boed gan berson neu raglen gyfrifiadurol. Rydych chi'n gyfrifol am gadw'r cyfrinair rydych chi'n ei ddefnyddio i gael mynediad i'n gwefan yn gyfrinachol ac ni fyddwn yn gofyn i chi am eich cyfrinair (ac eithrio pan fyddwch yn mewngofnodi i'n gwefan).

 

8. Diwygiadau

8.1 Efallai y byddwn yn diweddaru'r polisi hwn o bryd i'w gilydd trwy gyhoeddi fersiwn newydd ar ein gwefan.

8.2 Dylech wirio'r dudalen hon weithiau er mwyn sicrhau eich bod yn hapus ag unrhyw newidiadau i'r polisi hwn.

8.3 Efallai y byddwn yn eich hysbysu o newidiadau sylweddol i'r polisi hwn trwy e-bost.

 

9. eich hawliau

9.1 Yn yr Adran hon 9, rydym wedi crynhoi'r hawliau sydd gennych o dan y gyfraith diogelu data. Mae rhai o'r hawliau yn gymhleth, ac nid yw'r holl fanylion wedi'u cynnwys yn ein crynodebau. Yn unol â hynny, dylech ddarllen y deddfau a'r canllawiau perthnasol gan yr awdurdodau rheoleiddio am esboniad llawn o'r hawliau hyn.

9.2 Eich prif hawliau dan gyfraith diogelu data yw:

(a) yr hawl i gael mynediad;

(b) yr hawl i unioni;

(c) yr hawl i ddileu;

(ch) yr hawl i gyfyngu prosesu;

(d) yr hawl i wrthwynebu prosesu;

(dd) yr hawl i gludo data;

(e) yr hawl i gwyno i awdurdod goruchwylio; a

(h) yr hawl i dynnu caniatâd yn ôl.

9.3 Mae gennych yr hawl i gadarnhau a ydym yn prosesu eich data personol ai peidio ac, lle y gwnawn, mynediad at y data personol, ynghyd â gwybodaeth benodol benodol. Mae'r wybodaeth ychwanegol honno'n cynnwys manylion am ddibenion y prosesu, y categorïau o ddata personol dan sylw a derbynwyr y data personol. Ni fyddwn yn effeithio ar hawliau a rhyddid pobl eraill, byddwn yn darparu copi o'ch data personol i chi. Bydd y copi cyntaf yn cael ei ddarparu yn rhad ac am ddim, ond mae'n bosib y bydd copi ychwanegol yn destun ffi resymol. Gallwch gael mynediad i'ch data personol trwy anfon cais e-bost ato Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld..

9.4 Mae gennych yr hawl i gael unrhyw ddata personol anghywir am eich cywiro ac, gan ystyried dibenion y prosesu, i gael unrhyw ddata personol anghyflawn amdanoch chi wedi'i gwblhau.

9.5 Mewn rhai amgylchiadau, mae gennych yr hawl i ddileu eich data personol heb oedi gormodol. Mae'r amgylchiadau hynny yn cynnwys: nad yw'r data personol bellach yn angenrheidiol mewn perthynas â'r dibenion y cawsant eu casglu neu eu prosesu fel arall; rydych yn tynnu caniatâd i brosesu yn seiliedig ar ganiatâd; rydych chi'n gwrthwynebu'r brosesu o dan reolau penodol y gyfraith diogelu data berthnasol; mae'r prosesu ar gyfer dibenion marchnata uniongyrchol; ac mae'r data personol wedi'i brosesu'n anghyfreithlon. Fodd bynnag, mae gwaharddiadau o'r hawl i ddileu. Mae'r gwaharddiadau cyffredinol yn cynnwys lle mae angen prosesu: ar gyfer arfer yr hawl i ryddid mynegiant a gwybodaeth; am gydymffurfio â rhwymedigaeth gyfreithiol; neu ar gyfer sefydlu, ymarfer neu amddiffyn hawliadau cyfreithiol.

9.6 Mewn rhai amgylchiadau mae gennych yr hawl i gyfyngu prosesu eich data personol. Yr amgylchiadau hynny yw: yr ydych yn cystadlu cywirdeb y data personol; mae prosesu yn anghyfreithlon ond rydych yn gwrthwynebu dileu; nid oes angen mwy o wybodaeth bersonol at ddibenion ein prosesu, ond mae arnoch angen data personol ar gyfer sefydlu, ymarfer neu amddiffyn hawliadau cyfreithiol; ac yr ydych wedi gwrthwynebu prosesu, hyd nes y dilysir y gwrthwynebiad hwnnw. Pan fo prosesu wedi'i gyfyngu ar y sail hon, gallwn barhau i storio eich data personol. Fodd bynnag, dim ond fel arall y byddwn yn ei brosesu: gyda'ch caniatâd; ar gyfer sefydlu, ymarfer neu amddiffyn hawliadau cyfreithiol; ar gyfer diogelu hawliau person naturiol neu gyfreithiol arall; neu am resymau o ddiddordeb cyhoeddus pwysig.

9.7 Mae gennych yr hawl i wrthwynebu prosesu eich data personol ar sail sy'n ymwneud â'ch sefyllfa benodol, ond dim ond i'r graddau mai sail gyfreithiol y prosesu yw bod y brosesu yn angenrheidiol ar gyfer: cyflawni tasg a gyflawnir yn y budd y cyhoedd neu wrth arfer unrhyw awdurdod swyddogol a freiniwyd ynom ni; neu ddibenion y buddiannau cyfreithlon a wneir gennym ni neu gan drydydd parti. Os gwnewch chi wrthwynebiad o'r fath, byddwn yn peidio â phrosesu'r wybodaeth bersonol oni bai y gallwn ddangos seiliau cyfreithlon cymhellol ar gyfer y prosesu sy'n goresgyn eich buddiannau, eich hawliau a'ch rhyddid, neu'r brosesu ar gyfer sefydlu, ymarfer neu amddiffyn hawliadau cyfreithiol.

9.8 Mae gennych yr hawl i wrthwynebu prosesu eich data personol at ddibenion marchnata uniongyrchol (gan gynnwys proffilio at ddibenion marchnata uniongyrchol). Os gwnewch chi wrthwynebiad o'r fath, byddwn yn rhoi'r gorau i brosesu eich data personol at y diben hwn.

9.9 Mae gennych yr hawl i wrthwynebu prosesu eich data personol at ddibenion ymchwil wyddonol neu hanesyddol neu ddibenion ystadegol ar sail sy'n ymwneud â'ch sefyllfa benodol, oni bai fod y brosesu yn angenrheidiol ar gyfer cyflawni tasg a gynhelir oherwydd rhesymau budd y cyhoedd.

9.10 I'r graddau mai'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data personol yw:

(a) caniatâd; neu

(b) bod y brosesu yn angenrheidiol ar gyfer perfformio contract y byddwch yn barti ohoni neu er mwyn cymryd camau ar eich cais cyn ymrwymo i gontract, a bod prosesu o'r fath yn cael ei wneud trwy gyfrwng awtomataidd, mae gennych yr hawl i derbynwch eich data personol gennym mewn fformat strwythuredig, a ddefnyddir yn gyffredin ac yn ddarllenadwy o beiriant. Fodd bynnag, nid yw'r hawl hon yn berthnasol lle byddai'n cael effaith andwyol ar hawliau a rhyddid pobl eraill.

9.11 Os ydych o'r farn bod ein prosesu eich gwybodaeth bersonol yn torri cyfreithiau diogelu data, mae gennych hawl gyfreithiol i gyflwyno cwyn gydag awdurdod goruchwyliol sy'n gyfrifol am ddiogelu data. Fe allwch chi wneud hynny yn aelod-wladwriaeth yr UE o'ch preswylfa arferol, eich man gwaith neu le y toriad honedig.

9.12 I'r graddau bod y sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich gwybodaeth bersonol yn ganiatâd, mae gennych yr hawl i dynnu'r caniatâd hwnnw yn ôl ar unrhyw adeg. Ni fydd tynnu'n ôl yn effeithio ar gyfreithlondeb prosesu cyn tynnu'n ôl.

9.13 Gallwch ymarfer unrhyw un o'ch hawliau mewn perthynas â'ch data personol trwy rybudd ysgrifenedig atom, yn ychwanegol at y dulliau eraill a bennir yn yr Adran hon 9.

 

10. Gwefannau trydydd parti

10.1 Mae ein gwefan yn cynnwys hypergysylltiadau â gwefannau trydydd parti, a manylion.

10.2 Nid oes gennym reolaeth dros bolisïau ac arferion preifatrwydd trydydd parti, ac nid ydynt yn gyfrifol amdanynt.

 

11. Data personol o blant

11.1 Mae ein gwefan a'n gwasanaethau wedi'u targedu at bobl dros 16.

11.2 Os oes gennym reswm dros gredu ein bod yn cadw data personol person dan yr oedran hwnnw yn ein cronfeydd data, byddwn yn dileu'r data personol hwnnw.

 

12. Diweddaru gwybodaeth

12.1 Rhowch wybod i ni a oes angen cywiro neu ddiweddaru'r wybodaeth bersonol sydd gennym amdanoch chi.

 

13. Gweithredu fel prosesydd data

13.1 O ran data defnydd, data cyfrif, data proffil, data'r gwasanaeth, data cyhoeddiad, data ymholiad, data perthynas cwsmeriaid, data trafodion, data hysbysu, data gohebiaeth, nid ydym yn gweithredu fel rheolwr data; yn hytrach, rydym yn gweithredu fel prosesydd data.

13.2 O ran ein bod yn gweithredu fel prosesydd data yn hytrach na rheolwr data, ni fydd y polisi hwn yn berthnasol. Yn hytrach, mae ein rhwymedigaethau cyfreithiol fel prosesydd data wedi'u nodi yn y contract rhyngom ni a'r rheolwr data perthnasol.

 

14. Am gwcis

14.1 Mae cwci yn ffeil sy'n cynnwys dynodwr (cyfres o lythyrau a rhifau) sy'n cael ei anfon gan weinydd gwe i borwr gwe ac mae'n cael ei storio gan y porwr. Yna caiff y dynodydd ei anfon yn ôl i'r gweinydd bob tro mae'r porwr yn gofyn am dudalen o'r gweinydd.

14.2 Gall cwcis fod yn chwcis "cyson" cwcis neu "sesiwn": bydd cwci parhaus yn cael ei storio gan borwr gwe a bydd yn parhau'n ddilys tan ei ddyddiad dod i ben, oni bai ei fod wedi'i ddileu gan y defnyddiwr cyn y dyddiad dod i ben; bydd cwci sesiwn, ar y llaw arall, yn dod i ben ar ddiwedd y sesiwn defnyddiwr, pan fydd y porwr ar gau.

14.3 Fel arfer nid yw cwcis yn cynnwys unrhyw wybodaeth sy'n dynodi defnyddiwr yn bersonol, ond efallai y bydd gwybodaeth bersonol yr ydym yn ei storio amdanoch chi yn gysylltiedig â'r wybodaeth a gedwir yn y cwcis a'i gael o gwcis.

 

15. Cwcis yr ydym yn eu defnyddio

15.1 Rydym yn defnyddio cwcis ar gyfer y dibenion canlynol:

(a) dilysu - rydym yn defnyddio cwcis i'ch adnabod pan fyddwch yn ymweld â'n gwefan ac wrth i chi fynd i'n gwefan.

(b) statws - rydym yn defnyddio cwcis i'n helpu i benderfynu a ydych wedi mewngofnodi i'n gwefan.

(c) siopa siopa - rydym yn defnyddio cwcis i gadw cyflwr eich cart siopa wrth i chi fynd ar ein gwefan.

(ch) personoliad - rydym yn defnyddio cwcis i storio gwybodaeth am eich dewisiadau ac i bersonoli ein gwefan i chi.

(e) diogelwch - rydym yn defnyddio cwcis fel elfen o'r mesurau diogelwch a ddefnyddir i ddiogelu cyfrifon defnyddwyr, gan gynnwys atal defnydd twyllodrus o fewngofnodi mewngofnodi, ac i ddiogelu ein gwefan a'n gwasanaethau yn gyffredinol.

(dd) dadansoddiad - rydym yn defnyddio cwcis i'n helpu i ddadansoddi defnydd a pherfformiad ein gwefan a'n gwasanaethau.

(g) caniatâd cwci - rydym yn defnyddio cwcis i storio'ch dewisiadau mewn perthynas â defnyddio cwcis yn fwy cyffredinol.

 

16. Cwcis a Dadansoddeg a ddefnyddir gan ein darparwyr gwasanaeth

16.1 Mae ein darparwyr gwasanaeth yn defnyddio cwcis a gellir storio'r cwcis hynny ar eich cyfrifiadur pan fyddwch chi'n ymweld â'n gwefan.

16.2 Rydym yn defnyddio Google Analytics i ddadansoddi'r defnydd o'n gwefan. Mae Google Analytics yn casglu gwybodaeth am ddefnydd y wefan trwy gyfrwng cwcis. Defnyddir y wybodaeth a gasglwyd yn ymwneud â'n gwefan i greu adroddiadau am y defnydd o'n gwefan. Mae polisi preifatrwydd Google ar gael yn: https://www.google.com/policies/privacy/.

16.3 Rydym yn defnyddio Google reCAPTCHA i amddiffyn ein gwefan. Mae Google reCAPTCHA yn gweithio trwy olrhain a dadansoddi ymddygiad defnyddwyr ar wefan. Trwy ddefnyddio ein gwefan, rydych chi'n cytuno i'r polisïau a'r telerau preifatrwydd canlynol a nodwyd gan y darparwr gwasanaeth: https://policies.google.com/privacy | https://policies.google.com/terms
 

17. Rheoli cwcis

17.1 Mae'r rhan fwyaf o borwyr yn eich galluogi i wrthod derbyn cwcis a dileu cwcis. Mae'r dulliau ar gyfer gwneud hynny yn amrywio o borwr i borwr, ac o fersiwn i fersiwn. Fodd bynnag, gallwch chi gael y wybodaeth ddiweddaraf am blocio a dileu cwcis drwy'r cysylltiadau hyn:

(a) https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en (Chrome);

(b) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox);

(c) http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera);

(d) https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);

(e) https://support.apple.com/kb/PH21411 (Safari); a

(f) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Edge).

17.2 Bydd blocio pob cwcis yn cael effaith negyddol ar ddefnyddioldeb nifer o wefannau.

17.3 Os byddwch chi'n blocio cwcis, ni fyddwch yn gallu defnyddio'r holl nodweddion ar ein gwefan.

 

18. Dewisiadau cwcis

18.1 Gallwch reoli'ch dewisiadau sy'n ymwneud â defnyddio cwcis ar ein gwefan trwy ymweld â: https://www.opdsupport.com

 

19. Ein manylion

19.1 Mae'r wefan hon yn eiddo ac yn gweithredu gan Business Equipment Services Ltd

19.2 Rydym wedi cofrestru yng Nghymru a Lloegr dan rif cofrestru 3732561, ac mae ein swyddfa gofrestredig yn Uned 6, Titan Court, Laporte Way, Luton, Swydd Bedford, LU4 8EF, y Deyrnas Unedig.

19.3 Ein prif le busnes yw Uned 6, Titan Court, Laporte Way, Luton, Swydd Bedford, LU4 8EF, y Deyrnas Unedig.

19.4 Gallwch gysylltu â ni:

(a) drwy'r post, i'r cyfeiriad post a roddir uchod;

(b) gan ddefnyddio ffurflen cyswllt ein gwefan;

(c) dros y ffôn, ar y rhif cyswllt a gyhoeddir ar ein gwefan;

(ch) trwy e-bost, gan ddefnyddio'r cyfeiriad e-bost a gyhoeddir ar ein gwefan.

 

20. Cofrestru diogelu data

20.1 Rydym wedi cofrestru fel rheolwr data gyda Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth yn y DU.

20.2 Ein rhif cofrestru diogelu data yw ZA182263.

Cysylltwch â ni Parralax
Cysylltu â ni

Gwasanaeth:

Rhifau Rhanbarth Penodol
enbghrcsdanlfifrkadeelhugaitjanofaplptruessvcy